Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsförordningen

Tinkerpod följer dataskyddsförordningen (GDPR).
Anser du att vi inte gör detta kan du anmäla detta till Datainspektionen.

https://www.datainspektionen.se

Önskar du radera dina personliga uppgifter

Du måste först ha sagt upp tjänsten innan du kan radera personliga uppgifter.
Dina personliga uppgifter raderas normalt 12 månader efter avtalet för tjänsten har avslutats.
Använd dokumentet nedan för att radera dina personliga uppgifter från någon av Tinkerpod tjänster i förtid.

Begäran om radera personuppgifter

Personuppgiftsbiträdesavtal

I och med att du accepterar våra allmänna villkor när du blir kund hos Tinkerpod, så uppstår ett bindande avtal mellan dig och Tinkerpod. Därmed accepterar du också detta personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som systemägare och Tinkerpod som driftspartner.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Så behandlar Tinkerpod dina personuppgifter

(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är Tinkerpod (730917-8338) nedan kallad Tinkerpod.

Personuppgifter som du lämnar när du skapar konto i någon av Tinkerpod tjänster används av den personuppgiftsansvarige, för att driva din beställda tjänst. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Tinkerpod ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt t.ex. bokföringslagen.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Tinkerpod skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om du säger upp din beställda tjänst kommer dina personliga uppgifter raderas 12 månader efter avtalets slut. Kund kan även begära av Tinkerpod att personuppgifter raderas innan ovanstående 12 månaders period har uppnåtts.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som lagras av Tinkerpod och har därmed rätt att:

a) få registerutdrag
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
d) invända mot behandlingen
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Tinkerpod som du själv har tillhandahållit Tinkerpod och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet)

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Tinkerpod i det enskilda fallet. Om du vill radera, få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka e-post med ett egenhändigt undertecknat dokument.

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Tinkerpod varken begär eller sparar information vid skapande av konto, som kan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter.*

*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.